Spelvoorwaarden: Het poule-spel


WEDSTRIJDREGLEMENT

 

‘Facebook wedstrijd: het poule-spel’

Van 10/06/2014 tot en met 24/06/2014

 

Artikel 1: Organisatie van het spel

De onderneming Sarenza, SA kapitaal ter waarde van 296.366,70 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 480 188 507 en waarvan de maatschappelijke zetel zich op 27/29 rue de Choiseul – 75002 Paris – France bevindt, organiseert een gratis wedstrijd, zonder aankoopverplichting. (hierna de Organisator genoemd)

Artikel 2: Onderwerp van het spel

Sarenza.nl, de Nederlandstalige website van Sarenza, organiseert van 10 juni 12h00 tot 24 juni 2014 12h00 het spel ‘Facebook wedstrijd: het poule-spel’

Deelnemen kan door de vraag te beantwoorden in antwoord op de Facebook-post op de pagina http://www.facebook.com/sarenza.nl. Door deel te nemen aan deze winactie aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk het huidige en volledige reglement, hierna ‘het wedstrijdreglement’ genoemd.

Het principe is als volgt: het spel is verspreid over 3 weken, met drie winnaars per wedstrijd waarin Nederland deelneemt, met een totaal van 9 winnaars. De organisator geeft een coupon ter waarde van €20 (incl. BTW) weg, conform aan Artikel 6 en Artikel 7 van het wedstrijdreglement.

De deelname geschiedt strikt op naam en de deelnemer mag in geen geval onder verschillende Pseudoniemen of in naam van andere deelnemers deelnemen.

Artikel 2-1: Toegang tot het spel

De wedstrijd is toegankelijk via de URL http://www.facebook.com/sarenza.nl.

Artikel 3: Datum en duurtijd

Het spel loopt van 10 juni 12h00 tot 24 juni 2014 12h00. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid om de deelnameperiode te verlengen en elke vermelde datum aan te passen.

Artikel 4: Deelnamevoorwaarden

Alle meerderjarige inwoners van Nederland kunnen deelnemen aan deze winactie. Volgende personen worden uitgesloten van deelname: minderjarigen en alle personen die hebben meegewerkt aan of bijgedragen tot de organisatie van deze winactie, evenals hun directe familieleden, evenals werknemers, personeelsleden en vennoten van de Organisator.

Deelnemen aan dit spel kan uitsluitend via de Facebook-pagina van de Organisator dat te bereiken is via deze link: http://www.facebook.com/sarenza.nl.

Als de identiteitsgegevens en de andere informatiegegevens vermeld in het Facebook-account van de deelnemer, onjuist zijn, leidt dit tot deelname-uitsluiting. Elke vorm van fraude of poging tot fraude van een deelnemer, zal gesanctioneerd worden door de deelname nietig te verklaren.

In het kader van de wedstrijd, behoudt de Organisator zich het recht om elk deelnameformulier te weren dat het Wedstrijdreglement niet respecteert, onder andere elk deelnameformulier dat niet leesbaar of onvolledig is.

Artikel 5: Aanduiding van de winnaar en uitreiking dotatie

Er zal elke week 3 winnaars aangeduid worden die een kortingscode van €20 (incl. BTW) wint.

De totale prijs staat gelijk aan €180 en wordt als volgt verdeeld:

-      9 kortingscodes t.w.v. 20 euro

De kortingscodes zijn uitsluitend bruikbaar op de site www.sarenza.nl. De negen (9) winnaars worden op willekeur geselecteerd gedurende de 3 weken van het spel. De winnaars ontvangen elk een kortingscode ter waarde van €20 (incl. BTW).

De winnaar zal telkens als volgt aangeduid worden:

Deelname Aanduiding van winnaars Activatie kortingscode (geldigheidsduur : 1 maand)
10-06-2014 12u00 tot 13-06-2014 21u00 16-06-2014 23-06-14
15-06-2014 12u00 tot 18-06-2014 18u00 19-06-2014 26-06-14
20-06-2014 12u00 tot 23-06-2014 18u00 24-06-2014 01-07-14

 

De deelnemers  met het juiste antwoord worden door 1 werknemer van de organiserende onderneming (Sarenza, de Organisator) verzameld in een Excel document en zullen elk een nummer krijgen. De nummers worden respectievelijk toegekend naargelang volgorde van deelname aan het spel en stemmen overeen met de nummers die in een Excel document de rijen aangeven.

De werknemer zal aan een andere werknemer vragen om een willekeurig getal te kiezen tussen het cijfer 1 (= de persoon die als allereerste heeft deelgenomen aan het spel van de betreffende week) en het cijfer x (= de persoon die als allerlaatste heeft deelgenomen aan het spel van de betreffende week). We illustreren dit met een voorbeeld. Als 500 personen aan de winactie hebben deelgenomen dan zal de desbetreffende werknemer een willekeurig getal opgeven tussen 1 en 500. De persoon van wie het juiste antwoord uitgekozen wordt, zal tot winnaar uitgeroepen worden.

Elke deelname dat verkeerde informatie of een foutieve verklaring bevat of dat onvolledig is en het huidige Wedstrijdreglement niet respecteert, zal nietig verklaard worden in geval het tijdens de lottrekking als winnend lot wordt getrokken. Nadien zal een andere deelnemer opnieuw via lottrekking aangeduid worden, zoals hierboven beschreven.

Artikel 6: Prijsoverhandiging

De 9 winnaars zullen elk één kortingscode ter waarde van 20 euro (incl. BTW) ontvangen.

Deze kortingscode is uitsluitend geldig op artikelen (schoenen of tassen) naar keuze op de site http://www.sarenza.nl/

De prijs zal telkens via een Facebook privébericht verstuurd worden onder de vorm van een kortingscode ten bedrage van €20.

Als het paar schoenen/tassen (of de paren schoenen/tassen) na ontvangst niet aan de verwachtingen voldoet (n), dan heeft de winnaar de mogelijkheid om hetzelfde schoenen- of tassenmodel maximum 1 keer te ruilen voor een andere kleur of maat.

Als de winnaar een paar schoenen / tas bestelt voor een bedrag dat minder dan €20 (incl. BTW), dan zal het verschil tussen het bedrag van de bestelling en het bedrag van de kortingscode niet worden vergoed.

Als de winnaar een paar schoenen / tas bestelt voor een bedrag dat meer dan €20 (incl. BTW) bedraagt, dan dient hij/zij het verschil zelf te betalen.

De kortingscode kan slechts één keer gebruikt worden en is niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen, sale-artikelen en artikelen die tijdens de VIP-Sales worden aangeboden.

De winnaar heeft geen recht meer op zijn/haar kortingscode als hij/zij er geen gebruik van maakt binnen een termijn van 30 dagen. De termijn gaat in vanaf de datum van ontvangst van de kortingscode. Als de kortingscode vervallen is, kan geen enkele kortingscode meer uitgereikt worden aan de winnaar. Deelnemers kunnen de kortingscode van €20 niet in cash opeisen. Bestelde artikelen kunnen slechts 1 keer geruild worden tegen een andere kleur of maat.

Artikel 7: Prijsoverhandiging

De Organisator zal de prijs versturen onder de vorm van een kortingscode. De winnaar zal de prijs dus niet fysiek ontvangen. Om van de prijs te kunnen profiteren, dient de winnaar tijdens het bestelproces op Sarenza.nl de kortingscode in te voeren, net voordat de bestelling gevalideerd wordt.

De Organisator zal de winnaar persoonlijk via een Facebook privébericht (informatie bericht) op de hoogte brengen van zijn/haar prijs. Hierna de data waarop de informatie zal verstuurd worden:

Deelname Aanduiding van winnaars Activatie kortingscode (geldigheidsduur : 1 maand)
10-06-2014 12u00 tot 13-06-2014 21u00 16-06-2014 23-06-14
15-06-2014 12u00 tot 18-06-2014 18u00 19-06-2014 26-06-14
20-06-2014 12u00 tot 23-06-2014 18u00 24-06-2014 01-07-14

 

Het privébericht zal verstuurd worden naar het account waarmee de deelnemer heeft deelgenomen aan de wedstrijd.

Na het versturen van het privébericht zal de winnaar gevraagd worden om zijn/haar deelname te bevestigen alsook de contactgegevens die hij/zij heeft opgegeven in het deelnameformulier, zodat de prijs kan verzonden worden. Eenmaal de bevestiging is ontvangen zal de winnaar met naam vermeld worden op de Facebook-pagina van de organisator. (http://www.facebook.nl/sarenza.nl)

Als de winnaar op et privébericht voor de bijkomende informatieaanvraag (bevestiging deelname/ contactgegevens) niet antwoordt binnen de 7 dagen, dan heeft deze persoon geen recht meer op de prijs. De prijs zal vervolgens aan een andere deelnemer uitgereikt worden. Die andere deelnemer zal volgens hetzelfde principe aangeduid worden, zoals vermeld in artikel 5.

Als het account onjuist is, of en frauduleus account is, of als om welke redenen dan ook, veroorzaakt door technische problemen, de informatie per Facebook privébericht niet verstuurd kan worden, dan kan de Organisator in géén enkel geval hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Bovendien behoort het niet tot de opdracht van de Organisator om onderzoek te doen naar de juiste coördinaten (accountgegevens etc.) van de winnaar in geval het Facebook-account ongeldig of onleesbaar is.

Een winnaar die onbereikbaar is of niet antwoordt binnen de 7 dagen op het Facebook privébericht voor de bijkomende informatieaanvraag, (om de prijs in ontvangst te kunnen nemen), kan geen enkele aanspraak maken op een prijs, een schadevergoeding, of een vergoeding van welke aard dan ook.

De toegekende prijs is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden. Bovendien kan de prijs in geen geval het voorwerp zijn van om het even welke betwisting vanwege de winnaar, noch van een omruiling of van elke andere compensatie van welke aard dan ook.

Artikel 8: Informeren van de winnaar

Een Facebook privébericht  zal verstuurd worden naar het account dat de deelnemer (http://www.facebook.com/sarenza.nl) waarmee het antwoord is aangegeven. Hierna de data waarop de informatie bericht zal verstuurd worden:

Deelname Aanduiding van winnaars Activatie kortingscode (geldigheidsduur : 1 maand)
10-06-2014 12u00 tot 13-06-2014 21u00 16-06-2014 23-06-14
15-06-2014 12u00 tot 18-06-2014 18u00 19-06-2014 26-06-14
20-06-2014 12u00 tot 23-06-2014 18u00 24-06-2014 01-07-14

 

Artikel 9: Persoonlijke en nominatieve gegevens

De persoonlijke en nominatieve gegevens die werden verzameld in het kader van de spelwedstrijd worden bewaard en worden gebruikt door de Organisator voor de toekenning van de prijs.

De winnaar heeft 7 dagen om zijn deelname te bevestigen in antwoord op het privébericht. De kortingscode wordt 7 dagen na aanduiding geactiveerd en zal 30 dagen verzending van de code actief zijn.

Overeenkomstig de ‘loi informatique et libertés’ van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004, hebben de deelnemers ten allen tijde het toegangsrecht, het rectificatierecht en het annuleringsrecht omtrent de betreffende gegevens. Elke aanvraag dient via de post ingediend te worden en verstuurd te worden naar het adres van de Organisator, vermeld in artikel 1.

 

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

De deelnemer aanvaardt en erkent dat de Organisator op het vlak van dit spel alleen er toe verbonden kan worden om over te gaan tot het overhandigen van de verzamelde deelnemersformulieren aan de lottrekking en onder het voorbehoud dat zijn/haar deelname conform is met de regels en de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement. De deelnemer aanvaardt en erkent dat de Organisator op het vlak van dit spel ook alleen er toe verbonden kan worden om over te gaan tot het overhandigen van de prijs aan de winnaar, volgens de criteria en de gedefinieerde bepalingen in het huidige Wedstrijdreglement. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden (zonder dat deze lijst beperkt is) voor een technisch, materieel of computergestuurd defect of voor een defect van welke aard dan ook, voor risico’s op besmetting van eventuele virussen die op het netwerk circuleren of voor niet-protectie van bepaalde gegevens tegen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert aanvaarding en kennis van de karakteristieke eigenschappen en de beperkingen van het internet zowel wat de technische prestaties betreft als de reactietijd om pagina’s te consulteren/te downloaden en informatie door te geven.

Artikel 11: Geval van overmacht / reserves

De verantwoordelijkheid van de Organisator kan niet blootgesteld worden als, in geval van overmacht of buiten zijn wil om, het spel dient aangepast, geannuleerd of ingekort te worden.

De Organisator behoudt zich het recht om over tot te gaan tot elke verificatie die hij nodig, nuttig of betrekkelijk acht in het belang van het respect van het Wedstrijdreglement, onder andere om elke deelnemer uit te sluiten die een onjuiste, verkeerde, leugenachtige of frauduleuze verklaring heeft afgelegd.

Het betreffende Wedstrijdreglement is onderworpen aan de Franse wetgeving. De betrokken partijen zullen elk meningsverschil met betrekking tot het toepassen of het interpreteren van het huidige Wedstrijdreglement in der minne regelen. Als het meningsverschil blijft aanhouden, dan zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De Organisator zal in geen geval antwoorden op een telefonische aanvraag of op geschillen die telefonisch ingediend worden en die handelen over de toepassing of de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement. Elke betwisting of elk geschil dat betrekking heeft op het spel en/of de lottrekking, dient via een schriftelijke aanvraag ingediend te worden en geadresseerd te worden aan de Organisator. Geen enkele betwisting zal in acht genomen worden acht dagen na het aflopen van het spel.

Artikel 13: Wijziging van de wedstrijdvoorwaarden

Sarenza, de organiserende onderneming, behoudt zich het recht de spelwedstrijd te annuleren, de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen, de prijzen te veranderen of ze evenredig met de waarde ervan te vervangen, als de omstandigheden hierom vragen. Sarenza, de organiserende vennootschap, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 14: Toegang tot het Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden via een link die bij elke Facebook-post wordt geplaatst. Of door te klikken op de volgende link: http://blog.sarenza.nl

 

Ik reageer

*


*

Reageer: