Momenteel

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting
Win een paar schoenen uit de selectie van Testkuh
Van 1 april 2015 tot 8 april 2015

Artikel 1: Organisatie van het spel
De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd), met een kapitaal ter waarde van 296.366,70 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 480 188 507 en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op 27/29 rue de Choiseul – 75002 Paris – France, organiseert een gratis winactie, van 1 april tot 8 april 11:00 uur, zonder aankoopverplichting waarvan de voorwaarden worden omschreven in dit reglement.
Deelname is onderworpen aan de inschrijving op de nieuwsbrief van Sarenza. Het reglement van deze winactie is beschikbaar op de website www.sarenza.nl waar alle voorwaarden verbonden aan de winactie worden omschreven.
Artikel 2: Voorwaarden van deelname
Alle meerderjarige inwoners van Nederland kunnen deelnemen aan deze gratis winactie. De volgende personen worden uitgesloten van deelname: minderjarigen en alle personen die hebben meegewerkt aan of bijgedragen tot de organisatie van deze winactie, evenals hun directe familieleden, evenals werknemers, personeelsleden en vennoten van de organisator. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot een deelname per huishouden (zelfde naam, zelfde adres).
Als de identiteitsgegevens en de andere informatiegegevens vermeld in het deelnameformulier van de deelnemer, onjuist zijn, leidt dit tot deelname-uitsluiting. Elke vorm van fraude of poging tot fraude van een deelnemer, zal gesanctioneerd worden door de deelname nietig te verklaren.
In het kader van de wedstrijd, behoudt de Organisator zich het recht om elk deelnameformulier te weren dat het Wedstrijdreglement niet respecteert, onder andere elk deelnameformulier dat niet leesbaar of onvolledig is.
Deelname aan de winactie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.
Deelnemen aan dit spel kan uitsluitend via de website van de organisator www.sarenza.nl van 1 april tot 8 april 2015 11:00 uur. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid om de deelnameperiode te verlengen en elke vermelde datum aan te passen.
Article 3 – Principe en regels van de winactie
Om deel te nemen aan de winactie, is een toegang tot het internet noodzakelijk. Deelname aan het spel is alleen mogelijk via internet.
Elke deelnemer verklaart het wedstrijdreglement verbonden aan de winactie te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.
Om deel te nemen aan de winactie, gaat de deelnemer naar de website http://www.sarenza.nl/verjaardag en vult daar het deelnameformulier in (geslacht en email-adres). Vervolgens accepteert de deelnemer de inschrijving voor de nieuwsbrief en klikt op bevestigen.
Alleen na het volgen van de voorstaande stappen, zal de deelnemer meedoen aan de winactie. Deelnemers dienen alle velden van het formulier in te vullen en alle vragen te beantwoorden.
Deelname met onvolledige informatie of deelname in strijd met dit reglement zal als nietig worden beschouwd.
Artikel 4 – Voorwaarden van deelname
De voorafgaande aanvaarding van de in artikel 3 genoemde voorwaarden, is een essentiële voorwaarde voor de geldigheid van deelname.
Elke vorm van deelname die onvolledig is, niet aan de voorwaarden voldoet of in strijd is met dit reglement, is nietig.
Deelname is strikt persoonlijk. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot een deelname per huishouden.
Artikel 5 – Aanwijzing van de winnaar en bekendmaking van het resultaat
Voor het aanwijzen van de winnaar, zal een medewerker van de organisator van de winactie op woensdag 8 april 2015 een loting verrichten onder alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen. De winnaar van de actie, zal diezelfde dag per e-mail op de hoogte worden gebracht.
Artikel 6 – Prijzen
• Er is 1 winnaar
• De prijs is een paar schoenen uit de selectie: http://www.sarenza.nl/schoenen-selectie-teskuh
• De prijs bestaat uit schoenen naar keuze van de winnaar beschikbaar op de website www.sarenza.nl, met inachtneming van de voorwaarden weergegeven in dit wedstrijdreglement.
De winnaar wordt uiterlijk woensdag 8 april 2015 per e-mail op de hoogte gebracht door de organisator. De prijs wordt naar de winnaar verzonden per e-mail in de vorm van een kortingscode met de waarde van het geselecteerde paar schoenen, zonder aankoopverplichting. De code is niet deelbaar, hij kan maar een keer worden gebruikt. De kortingscode kan alleen worden gebruikt op de website www.sarenza.nl. De kortingscode is 40 dagen geldig vanaf de dag dat de kortingscode naar de winnaar werd verzonden.
Als het artikel na ontvangst niet aan de verwachtingen voldoet (n), dan heeft de winnaar de mogelijkheid om maximum 1 keer te ruilen voor hetzelfde model in een andere kleur of maat.
De kortingscode kan slechts één keer gebruikt worden en is niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen, sale-artikelen en artikelen die tijdens de VIP-Sales worden aangeboden.
De winnaar heeft geen recht meer op zijn/haar kortingscode als hij/zij er geen gebruik van maakt binnen de termijn van 40 dagen na ontvangst van de code per e-mail. Als de kortingscode vervallen is, kan geen enkele kortingscode meer uitgereikt worden aan de winnaar.
Deelnemers kunnen de kortingscode niet in cash opeisen en de kortingscode is niet overdraagbaar aan derden.
Artikel 7 – Prijsoverhandiging
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een andere prijs met een soortgelijke waarde en een soortgelijk karakter. Hiervoor kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld.
De Organisator zal de prijs versturen in de vorm van een kortingscode. De winnaar zal de prijs dus niet fysiek ontvangen. Om van de prijs te kunnen profiteren, dient de winnaar tijdens het bestelproces op Sarenza.nl de kortingscode in te voeren, net voordat de bestelling gevalideerd wordt.
Als de gegevens onjuist, incompleet of frauduleus zijn, of wanneer om welke redenen dan ook, veroorzaakt door technische problemen, de informatie per e-mail niet verstuurd kan worden, dan kan de Organisator in géén enkel geval hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.
Uiterlijk op woensdag 8 april 2015 zal de organisator de winnaar persoonlijk per email informeren. Hij/zij wordt op dat moment uitgenodigd om de benodigde gegevens door te geven om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
Een winnaar die onbereikbaar is of niet antwoordt binnen de 7 dagen op de e-mail voor de bijkomende informatieaanvraag, (om de prijs in ontvangst te kunnen nemen), kan geen enkele aanspraak maken op een prijs, restitutie, een schadevergoeding, of een vergoeding/compensatie van welke aard dan ook. De prijs zal vervolgens aan een andere deelnemer uitgereikt worden middels een nieuwe loting.
De toegekende prijs is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden. Bovendien kan de prijs in geen geval het voorwerp zijn van om het even welke betwisting vanwege de winnaar, noch van een omruiling of van elke andere compensatie van welke aard dan ook.
Bovendien behoort het niet tot de opdracht van de Organisator om onderzoek te doen naar de juiste coördinaten (accountgegevens etc.) van de winnaar in geval het account ongeldig of onleesbaar is.
Artikel 8 – Persoonlijke en nominatieve gegevens
De persoonlijke en nominatieve gegevens die werden verzameld in het kader van de spelwedstrijd worden bewaard en worden gebruikt door de Organisator voor de toekenning van de prijs.
Overeenkomstig de ‘loi informatique et libertés’ van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004, hebben de deelnemers ten allen tijde het toegangsrecht, het rectificatierecht en het annuleringsrecht omtrent de betreffende gegevens. Elke aanvraag dient via de post ingediend te worden en verstuurd te worden naar het adres van de Organisator, vermeld in artikel 1.
Artikel 9 – Geval van overmacht / voorbehouden
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als, in geval van overmacht of buiten zijn wil om, het spel dient te worden aangepast, geannuleerd of ingekort.
De Organisator behoudt zich het recht om over tot te gaan tot elke verificatie die hij nodig, nuttig of betrekkelijk acht in het belang van het respect van het wedstrijdreglement, onder andere om elke deelnemer uit te sluiten die een onjuiste, verkeerde, leugenachtige of frauduleuze verklaring heeft afgelegd.
Het betreffende Wedstrijdreglement is onderworpen aan de Franse wetgeving. De betrokken partijen zullen elk meningsverschil met betrekking tot het toepassen of het interpreteren van het huidige Wedstrijdreglement in der minne regelen. Als het meningsverschil blijft aanhouden, dan zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De Organisator zal in geen geval antwoorden op een telefonische aanvraag of op geschillen die telefonisch ingediend worden en die betrekking hebben op de toepassing of de interpretatie van het huidige wedstrijdreglement. Elke betwisting of elk geschil dat betrekking heeft op het spel en/of de lottrekking, dient via een schriftelijke aanvraag ingediend te worden en geadresseerd te worden aan de organisator. Geen enkele betwisting zal in acht genomen worden acht dagen na het aflopen van het spel.
Artikel 10- Verantwoordelijkheid
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijd voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico’s van onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en het risico op het oplopen van virussen die op het internet circuleren. Bijgevolg kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s van het gebruik van internet.
Artikel 11: Wijziging van de wedstrijdvoorwaarden
Sarenza, de organiserende onderneming, behoudt zich het recht de spelwedstrijd te annuleren, de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen, de prijzen te veranderen of ze evenredig met de waarde ervan te vervangen, als de omstandigheden hierom vragen. Sarenza, de organiserende vennootschap, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Ik reageer

*


*

Reageer: