Momenteel

Wedstrijdreglement Sarenza (Facebook):

Maak kans op een waardebon van €100 voor jou of jouw Valentijn!

05 februari t/m 10 februari 2016 23u59 2016

Artikel 1: Organisatie van het spel

De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd), met een kapitaal ter waarde van 296.366,70 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 480 188 507 en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op 27/29 rue de Choiseul – 75002 Paris – France, organiseert een gratis winactie, van 05 februari t/m 10 februari 2016 23u59, zonder aankoopverplichting waarvan de voorwaarden worden omschreven in dit reglement.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de Sarenza blog: http://blog.sarenza.nl en via www.facebook.com/sarenza.nl. Deelname is vrijblijvend en gratis, eveneens de applicatie Facebook.

Artikel 2: Voorwaarden van deelname

Alle meerderjarige (18+) inwoners van Nederland kunnen deelnemen aan deze gratis winactie. De volgende personen worden uitgesloten van deelname: minderjarigen (-18) en alle personen die hebben meegewerkt aan of bijgedragen tot de organisatie van deze winactie, evenals hun directe familieleden, werknemers, personeelsleden en vennoten van de organisator. Een persoon kan slechts 1 keer deelnemen. Deelnemers dienen er zich van te bewust te zijn dat ze alleen kunnen deelnemen als ze in Nederland wonen.

Elke vorm van fraude of poging tot fraude van een deelnemer, zal gesanctioneerd worden door de deelname nietig te verklaren.

Deelname aan de winactie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

Deelnemen aan dit spel kan uitsluitend via www.facebook.com/sarenza.nl van 05 februari t/m 10 februari 2016 23u59. De Organisator behoudt zich de mogelijkheid om de deelnameperiode te verlengen en elke vermelde datum aan te passen.

De voorafgaande aanvaarding van de in artikel 3 genoemde voorwaarden, is een essentiële voorwaarde voor de geldigheid van deelname.

Elke vorm van deelname die onvolledig is, niet aan de voorwaarden voldoet of is strijd is met dit reglement, is nietig.

Deelname is strikt persoonlijk. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot een deelname per huishouden per kanaal. Een persoon kan niet twee keer winnen.

Artikel 3 – Principe en regels van de winactie

Om deel te nemen aan de winactie, is een toegang tot het internet noodzakelijk. Deelname aan het spel is alleen mogelijk via internet.

Elke deelnemer verklaart het wedstrijdreglement verbonden aan de winactie te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.

De wedstrijd is toegankelijk via www.facebook.com/sarenza.nl

Deelname via Facebook gaat als volgt:

- Bezoek de Facebook pagina van Sarenza.nl

- Like, deel en laat een commentaar achter op de post ”Maak kans op een waardebon van €100 euro voor jou of jouw Valentijn”. In je commentaar geeft je aan waarom je kans wilt maken op de waardebon voor jou of jouw Valentijn.

-Share de originele post van Sarenza op je timeline met de hashtags#Valentijn #WinactieSarenza

Het reglement van deze winactie is uniek beschikbaar op de website http://blog.sarenza.nl waar alle voorwaarden verbonden aan de winactie worden omschreven.

Alleen na het volgen van de voorstaande stappen, zal de deelnemer meedoen aan de winactie.

Deelname met onvolledige informatie of deelname in strijd met dit reglement zal als nietig worden beschouwd.

Artikel 4 – Aanwijzing van de winnaar en bekendmaking van het resultaat

Voor het aanwijzen van de winnaar, zal een medewerker van de organisator van de winactie uiterlijk op 11 februari 2016 een loting verrichten onder alle deelnemers die aan de voorwaarden voldoen.

De winnaar van de actie, zal uiterlijk op 11 februari 2016 via een e-mail op de hoogte worden gebracht. De winnaar zal gevraagd worden om zijn of haar deelname te bevestigen en een geldig e-mailadres op te geven.

Artikel 5 – Prijzen

De winnaar wordt uiterlijk op 11 februari 2016 een e-mail op de hoogte gebracht door de organisator. De prijs wordt naar de winnaar verzonden per e-mail in de vorm van een kortingscode met de waarde van de gewonnen schoenen, zonder aankoopverplichting. De code is niet deelbaar, hij kan maar een keer worden gebruikt. De kortingscode is uitsluitend geldig op artikelen op www.sarenza.nl/damesschoenen-sexy-shoes-hot-selectie-valentijn. De kortingscode is 40 dagen geldig vanaf de dag dat de kortingscode naar de winnaar werd verzonden.

Als een paar schoenen of de paren schoenen na ontvangst niet aan de verwachtingen voldoet (n), dan heeft de winnaar de mogelijkheid om de schoenen maximum 1 keer te ruilen voor hetzelfde model in een andere kleur of maat.

Als de winnaar een bestelling plaatst met een bedrag lager dan het bedrag van de uitgekozen schoenen, dan zal het verschil tussen het bedrag van de bestelling en het bedrag van de kortingscode niet worden vergoed.

Als de winnaar een bestelling plaatst met een bedrag hoger dan het bedrag van de uitgekozen schoenen dan dient hij/zij het verschil zelf te betalen.

De kortingscode kan slechts één keer gebruikt worden en is niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen, sale-artikelen en artikelen die tijdens de VIP-Sales worden aangeboden.

De winnaar heeft geen recht meer op zijn/haar kortingscode als hij/zij er geen gebruik van maakt binnen de termijn van 40 dagen na ontvangst van de code per e-mail. Als de kortingscode vervallen is, kan geen enkele kortingscode meer uitgereikt worden aan de winnaar.

Deelnemers kunnen de kortingscode niet in cash opeisen en de kortingscode is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 6 – Prijsoverhandiging

De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen voor een andere prijs met een soortgelijke waarde en een soortgelijk karakter. Hiervoor kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld.

De Organisator zal de prijs versturen in de vorm van een kortingscode. De winnaar zal de prijs dus niet fysiek ontvangen. Om van de prijs te kunnen profiteren, dient de winnaar tijdens het bestelproces op Sarenza.nl de kortingscode in te voeren, net voordat de bestelling gevalideerd wordt.

Als de gegevens onjuist, incompleet of frauduleus zijn, of wanneer om welke redenen dan ook, veroorzaakt door technische problemen, de informatie per e-mail niet verstuurd kan worden, dan kan de Organisator in géén enkel geval hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

Uiterlijk op 11 februari 2016 zal de organisator de winnaar persoonlijk per Facebook private message informeren. Hij/zij wordt op dat moment uitgenodigd om de benodigde gegevens door te geven om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Een winnaar die onbereikbaar is of niet antwoordt binnen de 7 dagen op de e-mail voor de bijkomende informatieaanvraag, (om de prijs in ontvangst te kunnen nemen), kan geen enkele aanspraak maken op een prijs, restitutie, een schadevergoeding, of een vergoeding/compensatie van welke aard dan ook. De prijs zal vervolgens aan een andere deelnemer uitgereikt worden middels een nieuwe loting.

De toegekende prijs is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden. Bovendien kan de prijs in geen geval het voorwerp zijn van om het even welke betwisting vanwege de winnaar, noch van een omruiling of van elke andere compensatie van welke aard dan ook.
Bovendien behoort het niet tot de opdracht van de Organisator om onderzoek te doen naar de juiste coördinaten (accountgegevens etc.) van de winnaar in geval het account ongeldig of onleesbaar is.

Om de winnaars van het spel te selecteren, wordt er uiterlijk voor 11 februari 2016 een loting gedaan door een medewerker van de Organisator.

Alle reacties geplaatst op het bericht van de wedstrijd en die voldoen aan de voorwaarden van wedstrijd zullen in een Excel-bestand worden vermeld. Elke opmerking krijgt een nummer toegewezen dat overeenkomt met de chronologische volgorde van reacties (het eerste bericht krijgt het getal 1, het tweede bericht krijgt het getal 2, enzovoorts).

Een medewerker de Organisator zal drie willekeurige getallen kiezen tussen de nummer 1 en de nummer X (= het aantal gepubliceerde commentaren en voldoen aan de voorwaarden van de wedstrijd).

Een voorbeeld: Als 500 mensen woonden de wedstrijd, hij / werknemer (en) (e) kiest een willekeurig getal tussen 1 en 500.

De winnaar zal via Facebook op uiterlijk 11 februari 2016 worden geïnformeerd over zijn of haar winst via een reactie op zijn of haar winnende Facebook post en via een privé bericht achtergelaten door de Organisator. Hij of zij zal worden gevraagd om zijn of haar naam, e-mailadres, telefoonnummer, en volledig adres, te geven om de prijs te kunnen ontvangen.

Alle personen (en de winnaar) die betrokken zijn in het spel accepteren dat hun naam op de social media pagina’s, www.sarenza.nl of de nieuwsbrieven van her organiserende bedrijf worden gedeeld. De personen kunnen hiervoor geen aanvraag doen tot schadevergoeding.

Echter, kunnen de deelnemers de publicatie van informatie weigeren door een e-mail te sturen naar het volgende adres: klantenservice@sarenza.nl

Artikel 7 – Persoonlijke en nominatieve gegevens

De persoonlijke en nominatieve gegevens die werden verzameld in het kader van de spelwedstrijd worden bewaard en worden gebruikt door de Organisator voor de toekenning van de prijs.

Overeenkomstig de ‘loi informatique et libertés’ van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004, hebben de deelnemers te allen tijde het toegangsrecht, het rectificatierecht en het annuleringsrecht omtrent de betreffende gegevens. Elke aanvraag dient via de post ingediend te worden en verstuurd te worden naar het adres van de Organisator, vermeld in artikel 1.

Artikel 8 – Geval van overmacht / voorbehouden

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden als, in geval van overmacht of buiten zijn wil om, het spel dient te worden aangepast, geannuleerd of ingekort.

De Organisator behoudt zich het recht om over tot te gaan tot elke verificatie die hij nodig, nuttig of betrekkelijk acht in het belang van het respect van het wedstrijdreglement, onder andere om elke deelnemer uit te sluiten die een onjuiste, verkeerde, leugenachtige of frauduleuze verklaring heeft afgelegd.

Het betreffende Wedstrijdreglement is onderworpen aan de Franse wetgeving. De betrokken partijen zullen elk meningsverschil met betrekking tot het toepassen of het interpreteren van het huidige Wedstrijdreglement in der minne regelen. Als het meningsverschil blijft aanhouden, dan zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. De Organisator zal in geen geval antwoorden op een telefonische aanvraag of op geschillen die telefonisch ingediend worden en die betrekking hebben op de toepassing of de interpretatie van het huidige wedstrijdreglement. Elke betwisting of elk geschil dat betrekking heeft op het spel en/of de lottrekking, dient via een schriftelijke aanvraag ingediend te worden en geadresseerd te worden aan de organisator. Geen enkele betwisting zal in acht genomen worden acht dagen na het aflopen van het spel.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder wat de technische prestaties betreft, de responstijd voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico’s van onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en het risico op het oplopen van virussen die op het internet circuleren. Bijgevolg kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s van het gebruik van internet.

Artikel 10 – Wijziging van de wedstrijdvoorwaarden

Sarenza, de organiserende onderneming, behoudt zich het recht de spelwedstrijd te annuleren, de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen, de prijzen te veranderen of ze evenredig met de waarde ervan te vervangen, als de omstandigheden hierom vragen. Sarenza, de organiserende vennootschap, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

SARENZA

Marketing

Wedstrijd « Maak kans op een waardebon van €100 voor jou of jouw Valentijn! »27-29, rue de Choiseul

75002 PARIS

 

Ik reageer

*


*

Reageer: